Tolkuren voor een cursus

Dove of slechthorende cursisten krijgen extra tolkuren voor cursus in Volwassenenonderwijs

Steeds meer doven vinden de weg naar naar SNT Brugge Blankenberge.
Om tegemoet te komen aan enkele specifieke problemen kan de dove cursist – en de andere cursist met beperkingen - beroep doen op extra onderwijsondersteuning, bv. tolkuren.
Voor het volwassenenonderwijs wordt voor de speciale onderwijsleermiddelen door de Vlaamse Gemeenschap een jaarlijks budget voorzien. Deze middelen kunnen enkel worden aangewend voor:

- het inschakelen van een tolk Vlaamse Gebarentaal en/of schrijftolk;

- de terugbetaling van kopieën van notities van medecursisten;

- het aanpassen van lesmateriaal, zoals de omzetting in braille, vergrotende kopieën, digitale omzettingen of grootletterdruk

Binnen het Volwassenenonderwijs kunnen doven een aanvraag indienen voor tolkondersteuning. Zo moeten ze niet hun "eigen" tolkuren opgebruiken (die meestal beperkt en ontoereikend zijn).

Denk je in aanmerking te komen, vraag bij je inschrijving naar het aanvraagformulier.
Heb je een voorkeurstolk, dan kunnen zijn/haar gegevens meegestuurd met de aanvraag.

Je zal ook een medisch attest moeten indienen dat verwijst naar de "Fletcher-index" met audiometrisch bewijs of audiogram, opgemaakt door een erkend revalidatiecentrum of -dienst, door een erkende universitaire dienst voor audiometrisch onderzoek of door een NKO-arts."

Meer uitgebreide info over Speciale leermiddelen in het volwassenenonderwijs lees je hier

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies