Vormingsverlof

Voor wie?

Alle werknemers / ambtenaren (met uitzondering van onderwijspersoneelsleden) die in de openbare sector werken, kunnen vormingsverlof krijgen overeenkomstig de reglementering van hun bestuur.
Als vorming wordt aanzien: elke activiteit die bijdraagt tot het ontwikkelen van de capaciteit, kennis, vaardigheden en attitudes van de ambtenaar met het oog op een verbeterde werking van de dienst inzake efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening aan de burger.
Het initiatief voor de vormingsactiviteiten kan uitgaan van de ambtenaar of van de overheid.
De toekenning van het vormingsverlof is geen automatisme. De ambtenaar wint eerst het advies van de vormingsverantwoordelijke, lijnmanager en / of zijn personeelsverantwoordelijke in.

Voorwaarden:

  • Worden bepaald door de reglementering van het bestuur waarvoor je werkt

  • Voor sommige besturen mag je de module (opgelet officiële modulenaam en modulecode tellen) voordien nog niet met vrucht gevolgd hebben (zie hieronder). Let wel, omdat SNT geen inzage heeft in welke opleidingen of cursussen je eventueel in andere CVO's volgt/volgde, ligt de verantwoordelijkheid over het al dan niet recht hebben op vormingsverlof bij jou. Raadpleeg bij twijfel steeds eerst je vormingsverantwoordelijke, lijnmanager en / of personeelsverantwoordelijke.

Welke SNT-cursussen komen in aanmerking?

Alle cursussen behalve de opleidingen Fotografie, Mode en Koken

Op hoeveel uren heb je recht?

De maximumduur van het vormingsverlof / opleidingsverlof bedraagt voor de meeste diensten en administraties per schooljaar 120 uur maar kan overeenkomstig de reglementering van het eigen bestuur meer of minder bedragen.
Zowel de uren waarvoor je in de les moet aanwezig zijn als de uren afstandsonderwijs die deel uitmaken van de opleiding mogen in aanmerking genomen voor het vormingsverlof. Dit laatste is echter sterk afhankelijk van administratie tot administratie.
Raadpleeg vooraf je vormingsverantwoordelijke.

Wat als je afwezig bent?

Wettigen van afwezigheid kan door een medisch attest, attest klein verlet of attest dat je moest werken, aan het SNT-secretariaat te bezorgen.

Hoe aanvragen en verdere procedure?

De cursist die gebruik wenst te maken van vormingsverlof vraagt een attest van inschrijving aan op het SNT-secretariaat, bij voorkeur bij inschrijving vóór de opleiding of zo snel mogelijk na aanvang ervan. Maak je gebruik van je recht op vormingsverlof en kreeg je het aanvraagattest niet bij inschrijving, vraag het dan onmiddellijk aan. Hij / zij dient dit aanvraagattest onverwijld in bij de personeelsverantwoordelijke van de dienst of administratie.
Bedoelde cursisten krijgen na afloop van de cursus een attest van aanwezigheid toegestuurd. Elk attest van aanwezigheid moet onverwijld worden overgemaakt aan de personeelsverantwoordelijke van de dienst of administratie.
Opgelet: het vormingsverlof wordt geschorst indien de cursist meer dan 20% ongewettigd afwezig was.
Nuttige informatie voor rijksambtenaren, Nuttige informatie voor ambtenaren Vlaamse Overheid,
Heel wat andere openbare besturen hanteren een bijkomende of aangepaste reglementering: raadpleeg je vormingsverantwoordelijke.

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies