Educatief verlof

Opgelet:
Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later geldt het
"Vlaams opleidingsverlof" in plaats van het "betaald educatief verlof".

Voor opleidingen met startdatum 1 september 2019 of later geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV) in plaats van de regelgeving van het betaald educatief verlof (BEV). Wie ten laatste schooljaar 2018-2019 startte met een opleiding met gebruik van betaald educatief verlof (BEV), kan onder dezelfde voorwaarden deze opleiding verderzetten met gebruik van betaald educatief verlof, uiterlijk tot 31 december 2021.
Enkel werknemers die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in het Vlaams gewest hebben recht op VOV.

Ben je tewerkgesteld in de privésector in een bedrijf met hoofdkantoor in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest geldt de regeling van Betaald Educatief verlof overeenkomstig de regelgeving van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Je hebt geen recht op VOV.
Ben je tewerkgesteld in de privésector in een bedrijf met hoofdkantoor in Wallonië geld de regeling van Betaald Educatief verlof (congé-éducation payé) overeenkomstig de regelgeving van het Waalse Gewest. Je hebt geen recht op VOV.

Lees hier wat VOV voor jou kan betekenen.

Lees hier wat VOV is en wat jij als werknemer, je werkgever en de opleidingsverstrekker moeten doen.

Of bekijk hier het 10-stappen-plan voor werknemer, werkgever en opleidingsverstrekker.

In de opleidingsdatabank vind je de opleidingen die recht geven op Vlaams opleidingsverlof. 

 

Hoe en waar vind ik de codes van mijn opleiding?

 

Vanaf 1 september 2019 geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV) (zie hierboven). Startte je je opleiding vóór 1 september 2019? Dan geldt de oude regelgeving van het betaald educatief verlof nog tot 31 december 2021.

Betaald Educatief Verlof

Wat?

Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.
De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding vraagt je werkgever bij de federale overheid de terugbetaling aan.

Voorwaarden:

 • De module dient minimaal 32 lestijden te bedragen.

 • De lestijden die in afstandsonderwijs en stage worden verricht, komen niet in aanmerking voor betaald educatief verlof. Deze lestijden tellen niet mee voor het minimale aantal van 32 lestijden.

 • Je mag de module (opgelet officiële modulenaam en modulecode tellen) voordien nog niet met vrucht gevolgd hebben (zie hieronder). Let wel, omdat SNT geen inzage heeft in welke opleidingen of cursussen je eventueel in andere CVO's volgt/volgde, ligt de verantwoordelijkheid over het al dan niet recht hebben op Betaald Educatief Verlof bij jou.

Voor wie?

Alle werknemers die in de privésector voltijds werken. Ben je ambtenaar, ga dan naar de pagina vormingsverlof.

Een recht?

Alle voltijdse maar niet alle deeltijdse werknemers hebben recht op betaald educatief verlof

Alle voltijdse werknemers mogen betaald educatief verlof nemen voor algemene of beroepsopleidingen die tijdens of buiten de normale arbeidsuren plaatshebben. Hun voltijdse tewerkstelling mag gespreid zijn over verschillende werkgevers.

Niet alle deeltijdse werknemers hebben recht op betaald educatief verlof. Enkel de deeltijdse werknemers hieronder opgesomd kunnen er aanspraak op maken.

 • de werknemers die 4/5 werken en die een beroepsopleiding of algemene opleiding volgen;
 • de werknemers die deeltijds werken met een variabel werkrooster en die een beroepsopleiding of algemene opleiding volgen;
 • de werknemers die met een vast uurrooster ten minste halftijds en minder dan 4/5 werken en die tijdens de arbeidsuren een beroepsopleiding volgen;
 • de administratie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg én het kabinet van de minister van Werk hebben beslist dat werknemers in crisis-tijdskrediet wel degelijk aanspraak kunnen maken op betaald educatief verlof, en dit onvoorwaardelijk, maar bij gebreke aan gelijkstelling met voltijdse tewerkstelling, slechts geproratiseerd naargelang het werkregime in het crisis-tijdskrediet (4/5 of 1/2).

Heb je de intentie gebruik te maken van je recht op educatief verlof, raadpleeg eerst je personeelsverantwoordelijke.

Welke SNT-cursussen komen in aanmerking?

Alle cursussen behalve de opleidingen Fotografie, Mode en Koken, en de modules Digitale Fotografie van de opleiding Multimedia-operator. Volledige lijst met opleidingen.

 

Kan je een module meerdere malen volgen?

De werknemer die zich inschrijft voor een module (officiële naam en modulecode telt) die hij eerder reeds met vrucht heeft beeëindigd kan hiervoor geen aanspraak meer maken op betaald educatief  verlof. Check dus steeds of je de module waarvoor je inschrijft en educatief verlof aanvraagt al niet eerder (kan zelfs vele jaren terug zijn) met vrucht hebt gevolgd. Bv. vraag je educatief verlof voor een cursus Taalx conversatie, dan is de kans zeer groot dat je al eerder slaagde voor de onderliggende administratieve module. Ook voor cursussen informatica komt het vaak voor dat dezelfde administratieve module en modulecode gebruikt moeten worden voor op het eerste zicht inhoudelijk verschillende cursussen. Zo kunnen bv. de cursussen Darktable, fotobewerking met Lightroom, Photoshop deel 1, Creatief met foto's, alle dezelfde officiële benaming en modulecode dragen. Ook modules die je in andere CVO's met vrucht volgde tellen mee. Vraag bij de minste twijfel advies aan je werkgever, het SNT-secretariaat of mail je vraag naar nancy.cauwels@snt.be. Let wel, omdat SNT geen inzage heeft in welke opleidingen of cursussen je eventueel in andere CVO's volgde, ligt de eindverantwoordelijkheid over het al dan niet recht hebben op Betaald Educatief Verlof bij jou.

Op hoeveel uren heb je recht?

Per schooljaar heb je recht op:

 • voor een taalopleiding (enkel de landstalen):  maximum 80 uren;
 • voor een beroepsopleiding (informatica, bedrijfsbeheer):  maximum 100 uren of 120 uren indien werk en opleiding samenvallen;
 • voor een combinatie van de twee:  maximum 100 uren.

Enkel de uren waarvoor je in de les moet aanwezig zijn komen in aanmerking voor het educatief verlof. De eventuele uren in afstandsonderwijs die deel uitmaken van de opleiding komen niet in aanmerking hiervoor. Ook lessen die niet kunnen doorgaan wegens bv. ziekte van de leerkracht of wettelijke feestdag, komen niet in aanmerking.

Toelichting i.v.m. gemodulariseerde cursussen

Modularisering taalopleidingen en opnemen uren educatief verlof:
Voor taalopleidingen kunnen per schooljaar max. 80 uren BEV opgenomen worden. In het modulair onderwijs beschouwen wij elke module als een op zich staande opleiding. Voor alle taalopleidingen samen, dus ook voor alle taalmodules samen, kan per schooljaar eveneens max. 80 uren opgenomen worden.
Die 80 uren mag naar keuze gespreid worden over de modules met die beperking dat per module niet meer uren kan opgenomen worden dan er lessen gevolgd worden, tenzij wanneer de modules aansluiten. In dat geval mag het BEV over de volledige opleidingsperiode binnen het schooljaar naar keuze gespreid worden.
Meer info over BEV kan je vinden op de website : www.werk.belgie.be (verloven) of http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof.

Wanneer opnemen?

Voor een cursus buiten de werkuren worden de BEV-uren vastgelegd in de collectieve planning van het bedrijf / dienst, er rekening mee houdend dat ze moeten vallen tussen het begin en het einde van de cursus.

Hoe betaald?

De betrokkene behoudt zijn loon voor die uren die hij / zij afwezig is op het werk. Het BEV wordt terugbetaald aan de werkgever.

Wat als je afwezig bent?

Wie ongewettigd afwezig is voor meer dan 10% per trimestrieel (= maximum 3 maanden) afgeleverd attest, verliest het recht op BEV voor een periode van 6 maanden.
Wettigen van afwezigheid kan door een medisch attest, attest klein verlet of attest dat men moest werken, aan het SNT-secretariaat te bezorgen. De uren afwezigheid worden niet vergoed door het stelsel BEV.
De attesten van nauwgezetheid worden opgemaakt per periode van 3 maanden vanaf de start van de cursus.

Let op, dit kan zeer onaangename gevolgen hebben voor de rechthebbende op educatief verlof.

Een concreet voorbeeld:
Cursisten Jan en Piet zijn ingeschreven voor een module tekstverwerking met begindatum 14 januari 2013 en einddatum 13 mei 2013. Totaal aantal lesuren 60 (4 / lt over 15 effectieve lesweken).

Geval A: cursist Jan is ongewettigd afwezig op 28 januari 2013
Er worden 2 aanwezigheidsattesten opgemaakt voor Jan.

 • van 14 januari 2013 t.e.m. 13 april 2012 (40 uren te volgen les, 36 aanwezig, 4 ongewettigd)
 • van 14 april 2013 t.e.m. 13 mei 2013 (20 uren te volgen les, 20 aanwezig, 0 ongewettigd)

De 10% ongewettigde afwezigheid wordt in geen van beide gevallen overschreden, dus zijn er geen gevolgen voor de verdere rechten op educatief verlof van Jan.

Geval B: cursist Piet is ongewettigd afwezig op 06 mei 2013
Er worden 2 aanwezigheidsattesten opgemaakt voor Piet.

 • van 14 januari 2013 t.e.m. 13 april 2012 (40 uren te volgen les, 40 aanwezig, 0 ongewettigd)
 • van 14 april 2013 t.e.m. 13 mei 2013 (20 uren te volgen les, 16 aanwezig, 4 ongewettigd)

De 10% ongewettigde afwezigheid wordt voor de 2de periode overschreden. Piet verliest vanaf 14 mei 2013 voor 6 maanden zijn recht op educatief verlof. (herstelwet van 22 januari 1985, Artikel 116; §2,2°).

Sedert 1 september 2013 zijn wij als centrum voor volwassenenonderwijs verplicht je aanwezigheden elke les digitaal door te sturen naar het Departement Onderwijs. De verwerking van je uren aanwezigheid en/of (gewettigde) afwezigheid gebeurt nu ook volledig digitaal. Dit gebeurt zeer strikt, zelfs met getallen na de komma.

3 belangrijke tips:

 1. Zorg dat je ingeschreven bent voor je je eerste les aanvangt
 2. Wettig elke afwezigheid. Weet dat elke les aan SNT voor minstens 4 lestijden telt. Eén enkele ongewettigde afwezigheid kan in heel wat gevallen al leiden tot het verlies van het recht op BEV voor 6 maanden.
 3. Het theoretisch aantal cursusuren vermeld op je aanvraagformulier is een indicatief  maximum van BEV-uren. Het effectieve aantal uren dat je uiteindelijk zal kunnen opnemen zal meestal lager zijn. Een les die bv. vervalt wegens ziekte van de leerkracht of wettelijke feestdag leidt automatisch tot een vermindering van je aantal BEV uren, meestal 4 of meer ineens. Neem dus bij voorkeur voortijdig niet meer uren educatief verlof op dan je al effectief lestijden gevolgd hebt of neem minstens een ruime marge.

Hoe aanvragen en verdere procedure?

De cursist die gebruik wenst te maken van Betaald Educatief Verlof vraagt een BEV-attest van inschrijving aan op het SNT-secretariaat, bij voorkeur bij inschrijving vóór de opleiding. Maak je gebruik van je recht op educatief verlof en je kreeg het aanvraagattest niet bij inschrijving, vraag het dan onmiddellijk aan. Hij / zij dient dit aanvraagattest onverwijld in bij de personeelsverantwoordelijke van het bedrijf.
Bedoelde cursisten krijgen per cursus 1 of meerdere trimestriële attesten van aanwezigheid toegestuurd. Elk attest van aanwezigheid moet onverwijld worden overgemaakt aan de personeelsverantwoordelijke van het bedrijf.
Opgelet: het recht op Betaald Educatief Verlof wordt geschorst indien de cursist meer dan 10% ongewettigd afwezig was. Zie hierboven.

Meer informatie alsook de regelgeving over het 'Betaald Educatief Verlof' vind je op de website van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: https://www.vlaanderen.be/betaald-educatief-verlof
Brochure Wegwijs in het betaald educatief verlof: https://www.vlaanderen.be/publicaties/wegwijs-in-betaald-educatief-verlof

Je vindt ook meer duiding hierover op: http://www.jobat.be/nl/rechten-plichten/

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies